Organisatie

Tegenwoordig is Kasteel De Keverberg in handen van de inwoners van Kessel. Zij hebben jaren gewerkt om het kasteel te herbouwen. Nu is het eigendom van Stichting Behoud Kasteel De Keverberg. Een stichting die als doel heeft om de ruïne en haar erfgoed te bewaren voor toekomstige generaties en die bestaat uit Kesselse vrijwilligers. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Om het behoud van de ruïne en haar erfgoed mogelijk te maken vinden er toeristische, culturele en commerciële activiteiten plaats in en rond het Limburgse Kasteel. Die activiteiten worden georganiseerd en gecoördineerd door de Stichting Keverberg die daarmee verantwoordelijk is voor de exploitatie van dit Rijksmonument aan de Maas. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Kasteel De Keverberg b.v., die wordt aangestuurd door het bestuur van Stichting Keverberg.

 

Stichting Behoud Kasteel De Keverberg   Stichting Keverberg
Stichting Behoud Kasteel De Keverberg is eigenaar van het kasteel en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het beheer van onderhoud van de kasteel. Het bestuur van deze stichting bestaat uit de volgende personen.

 • Har Timmermans, voorzitter
 • Peter Gielen, penningmeester
 • Peter Beeks
 • Hen Verhaegen
 • Henk Lenders

Stichting Behoud Kasteel De Keverberg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 55058639, het RSIN/fiscaal nummer is 8515.49.743

Contactgegevens
Baarloseweg 44
5995 BL Kessel

Doelstelling

a. het behouden van Kasteel De Keverberg te Kessel (L) met park en verdere aanhorigheden, alles op cultureel, historisch en maatschappelijk verantwoorde  wijze;

b. het bevorderen van de onderlinge samenhang en het algemene welzijn binnen het dorp Kessel in het bijzonder en de gemeente Peel en Maas in het algemeen, met het kasteel als centrale en duurzame locatie.

Beleidsplan

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door exploitatie van het kasteel op een verantwoorde en batige wijze, hetgeen zal inhouden verhuur van het kasteel aan een partij die dat kan verwezenlijken.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De huidige activiteit is het herbouwen van het kasteel.

Financiële verantwoording

De meest recente jaarrekening ligt voor eenieder ter inzage op het contactadres van de stichting.

Stichting Keverberg is verantwoordelijk voor de exploitatie van Kasteel De Keverberg en organiseert daartoe ook activiteiten in en rond het kasteel. Het bestuur van deze stichting bestaat uit de volgende personen.

 • Marcel van Bergen, voorzitter
 • Geert Wolters, secretaris & vrijwilligers
 • Niels Houwen, penningmeester
 • Ivo Joosten, evenementen
 • Vera Dings, marketing
 • André Dings

Stichting Keverberg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 41064414, het RSNI/fiscaal nummer is 8051.16.278

Contactgegevens
Markt 7
5995 BB Kessel

Doelstelling

a. het bevorderen van de instandhouding van het monument in de zin van de Monumentenwet te boek staande Kasteel De Keverberg met park en aanhorigheden te Kessel (Limburg);

b. het beheren en exploiteren van dit kasteel op cultureel en historisch verantwoorde wijze en al dan niet met behulp van andere betrokken rechtspersonen;

c. het deelnemen in en/of ondersteunen van die andere betrokken rechtspersonen.

Beleidsplan

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door middel van het organiseren op cultureel, historisch en maatschappelijk verantwoorde wijze van culturele en maatschappelijke educatieve, maar ook commerciële evenementen in en rond het kasteel, al dan niet met behulp van betrokken rechtspersonen.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De activiteiten rondom het organiseren van culturele activiteiten in en rondom de kasteelruine liggen thans stil in verband met de herbouw van het kasteel. Voorts bestaan de huidige activiteiten uit het treffen van voorbereidingen van de toekomstige batige exploitatie ter financiering van het behoud van het straks herbouwde kasteel.

Financiële verantwoording

De meest recente jaarrekening ligt voor eenieder ter inzage op het contactadres van de stichting.